Miao Groups in South Guizhou - Minorities - toguizhou-Guizhou tours-guizhou tour guide-guizhou guide--minority villages tour---www.toguizhou.com
English | French
Minorities
Location:Home > Minorities >
Miao Groups in South Guizhou
Author:admin / Update time:2010-06-29 17:11:34 / Hits:0

 
Baibang Style 

 
Baijin Style

 
Kaluo Style

 
Luping Style


Xianqiao Style  

 
Xintang Style 

 
Yarong Style

 
Youba Style


Yunwu Style 

 
Zhongpai Style

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prev: Miao Groups in Anshun Region
Next: Miao Groups in Southeast Guizhou